چشم انداز

ایرانی سر سبز و آبی با ذخایر آبی و منابع طبیعی وسیع . برنامه های این تعاونی، آموزش صحیح استفاده از منابع طبیعی و ذخایر آبی و آبزیان هستش که در بخش ساماندهی توضیحات کامل ذکر شده است،استفاده از افراد با علم و تجربه زیاد در زمینه آموزش حفاظت از منابع طبیعی و .......که این وظیفه عموم مردم میباشد.

ماموریت

ماموریت ما آموزش اصول اصلی صید تفریحی و مسئولانه، آموزش ایمنی، پیشگیری و مقابله با خطرات احتمالی ست.