عضویت شخصی

دوستان ماهیگیر که می خواهند فقط عضویت ساده تعاونی را داشته باشند می توانند از اینجا شروع کنند

عضویت خانوادگی و گروهی

ماهیگیرانی که بصورت گروهی و یا تیمی فعالیت دارند می توانند جهت عضویت گروهی در تعاونی از اینجا شروع کنند

عضویت کلوپ ماهیگیری

ماهیگیران عزیز (عضو تعاونی)که می خواهند عضو کلوپ ماهیگیری تعاونی شوند می توانند از اینجا شروع کنند