متولیان

هیئت امنای GOV FISHING در سراسر کشور ایران است.

نمایندگان

کمیته فنی و آموزش،نمایندگان GOV FISHING متشکل از بیش از 20نفر در صنعت ماهیگیری است که به گسترش چشم انداز و ارتقای مأموریت تعاونی ماهیگیری با قلاب کمک می کنند.

 

 

کارکنان

کارکنان GOV FISHING متشکل از افراد منحصر به فرد هستند که به چشم انداز و ماموریت تعاونی ماهیگیری با قلاب اختصاص یافته اند.