آقای مهندس عیسی اسفندیاری

نماینده تعاونی استان مازندران

آقای مهندس رحیم کاظمی

نماینده تعاونی استان قزوین

آقای دکتر عباس قائمیان

نماینده تعاونی استان مازندران

آقای مهدی ذوالقدر

نماینده تعاونی استان زنجان

آقای مهندس حمیدرضا حاجیان پور

نماینده تعاونی استان چهارمحال بختیاری

آقای مهندس حامد غلامزاده

نماینده تعاونی استان تهران

آقای مهندس ابراهیم برفرازی

نماینده تعاونی استان خراسان رضوی

آقای مهندس محسن پسرکلو

نماینده تعاونی استان گلستان

سرکار خانم شهبازیان

نماینده تعاونی استان فارس

آقای مهندس ایمان عقیلی خواه

نماینده تعاونی استان مازندران

آقای مهندس مجتبی شکیب نژاد

نماینده تعاونی استان قزوین

جناب آقای مهندس حسین رحیمی

نماینده تعاونی استان تهران